لیست نمادهای بورس

سیگنال خرید هفته 5

نماد قیمت شروع قیمت پایان درصد
پترول 13,700 16,480 20.29%
فولاد 20,550 19,880 -3.26%
وبصادر 4,160 4,190 0.72%
شاخص کل 1,704,108 1,611,582 -5.42%

1399-06-29

تاریخ شروع

1399-07-02

تاریخ پایان

-5.42%

رشد شاخص کل

5.91%

میانگین رشد سیگنال

سیگنال خرید هفته 4

نماد قیمت شروع قیمت پایان درصد
وسین 22,473 24,537 9.18%
نوری 162,920 193,490 18.76%
کاوه 19,450 24,760 27.30%
شاخص کل 1,556,323 1,704,108 9.49%

1399-06-22

تاریخ شروع

1399-06-26

تاریخ پایان

9.49%

رشد شاخص کل

18.41%

میانگین رشد سیگنال

سیگنال خرید هفته 3

نماد قیمت شروع قیمت پایان درصد
غشهداب 6,424 6,485 0.94%
ومعلم 20,712 19,780 -4.49%
کبافق 40,440 38,390 -5.06%
شاخص کل 1,631,941 1,556,325 -4.63%

1399-06-15

تاریخ شروع

1399-06-19

تاریخ پایان

-4.63%

رشد شاخص کل

-2.87%

میانگین رشد سیگنال

سیگنال خرید هفته 2

نماد قیمت شروع قیمت پایان درصد
دی 57,273 53,418 -6.73%
خودرو 4,260 3,820 -10.32%
شپنا 36,790 34,610 -5.92%
شاخص کل 1,718,783 1,631,941 -5.05%

1399-06-09

تاریخ شروع

1399-06-13

تاریخ پایان

-5.05%

رشد شاخص کل

-7.65%

میانگین رشد سیگنال

سیگنال خرید هفته 1

نماد قیمت شروع قیمت پایان درصد
حسیر 28,375 29,776 4.93%
ونیکی 42,430 46,240 8.97%
وگستر 28,703 29,964 4.39%
شاخص کل 1,757,229 1,718,783 -2.18%

1399-05-31

تاریخ شروع

1399-06-06

تاریخ پایان

-2.18%

رشد شاخص کل

6.09%

میانگین رشد سیگنال