لیست سیگنال های بیت کوین

سیگنال صحیح 2 از 2
سیگنال غلط 0 از 2
درصد سیگنال صحیح 100 %
درصد رشد کل 4 %
اکشن زمان قیمت [$]
خرید 2021-05-07 00:02:26 55800
فروش 2021-05-07 17:16:15 57400

میزان تغییرات [$]

1600

درصد تغییرات [%]

3

طول دوره

17 ساعت،13 دقیقه
اکشن زمان قیمت [$]
خرید 2021-04-29 19:55:53 53800
فروش 2021-04-30 09:46:20 54110

میزان تغییرات [$]

310

درصد تغییرات [%]

1

طول دوره

13 ساعت،50 دقیقه