لیست نمادهای بورس

قدرت سبز = سیگنال خرید 0 نماد
قدرت آبی = سیگنال نگهداری 1 نماد
قدرت زرد = سیگنال خطر 11 نماد
قدرت قرمز = سیگنال فروش 647 نماد

لیست پیشنهادی خرید و فروش نمادهای بورس

# نماد قیمت پایانی درصد پایانی حقوقی- خرید به فروش رشد حرکت درصد RSI قدرت
1 خزر 39,890 0.00% 0 2.5
20.0
2 آرمان 9,304 0.00% 0 2.6
19.2
3 کباده 8,418 0.00% 0 3.3
17.3
4 خنصیر 104,950 0.00% 0 1.8
16.1
5 سنیر 167,500 0.00% 0 1.5
15.1
6 ثنور 14,866 0.00% 0 1.8
14.5
7 تپولا 40,052 0.00% 0 2.3
13.4
8 کمرجان 114,434 0.00% 0 1.8
13.1
9 واحصا 50,541 0.00% 0 1.7
12.6
10 تکنار 166,996 0.00% 0 2.1
12.0
11 سصفها 417,080 0.00% 0 2.4
12.0
12 بپاس 96,057 0.00% 0 2.4
11.6
13 گپارس 180,887 0.00% 0 1.8
11.3
14 ثجوان 15,729 0.00% 0 1.3
11.2
15 شلعاب 15,420 0.00% 0 1.3
10.0
16 وثوق 20,355 0.00% 0 1.4
10.0
17 سدبیر 71,742 0.00% 0 2.2
9.4
18 شکف 88,406 0.00% 0 2
9.2
19 خموتور 27,210 0.00% 0 1.4
9.2
20 سبهان 111,120 0.00% 0 1.4
8.6
21 دیران 40,400 0.00% 0 1.3
8.0
22 کپشیر 30,210 0.00% 0 1.5
7.8
23 سفارود 16,012 0.00% 0 1.6
7.8
24 حاریا 36,801 0.00% 0 1.7
7.7
25 وبرق 239,670 0.00% 0 1.5
7.4
26 فاما 23,290 0.00% 0 1.3
7.3
27 شپلی 13,626 0.00% 0 1.4
6.8
28 فمراد 217,910 0.00% 0 1.5
6.6
29 تابا 46,887 0.00% 0 1.2
6.1
30 پتایر 192,940 0.00% 0 1.9
6.1
31 فنفت 26,677 0.00% 0 1.2
4.1
32 آ س پ 15,529 0.00% 0 1
3.8
33 کسرا 27,040 0.00% 0 1.2
3.7
34 وآیند 19,962 0.00% 0 1.5
3.6
35 کدما 301,590 0.00% 0 3.8
3.6
36 وایرا 13,330 0.00% 0 1.5
3.6
37 بایکا 61,592 0.00% 0 1.4
3.5
38 غدام 515,370 0.00% 0 2.8
3.1
39 سکارون 237,435 0.00% 0 2.2
3.1
40 شتولی 32,498 0.00% 0 1.7
3.0
41 ومشان 80,701 0.00% 0 1.4
2.5
42 وآتوس 51,066 0.00% 0 1.9
2.3
43 قنقش 76,111 0.00% 0 1.4
2.3
44 حآسا 52,090 0.00% 0 2.1
1.9
45 شزنگ 257,246 0.00% 0 2.5
1.7
46 کشرق 114,243 0.00% 0 1.2
1.6
47 وگردش 24,521 0.00% 0 2
1.6
48 وایران 16,550 0.00% 0 1.1
1.4
49 بکاب 463,330 0.00% 0 2.5
1.3
50 نتوس 17,906 0.00% 0 1.2
1.3
51 میدکو 30,374 0.00% 0 1.7
1.3
52 خفولا 60,518 0.00% 0 1.8
1.2
53 آسیا 3,510 0.00% 0 1.2
1.0
54 حپترو 40,030 0.00% 0 1.1
1.0
55 سغرب 29,330 0.00% 0 1.1
0.8
56 پلاست 59,339 0.00% 0 1.3
0.8
57 سفار 177,280 0.00% 0 1.2
0.8
58 سلار 68,220 0.00% 0 2.1
0.7
59 بالبر 39,580 0.00% 0 1.1
0.7
60 فنورد 309,020 0.00% 0 2
0.6
61 ولپارس 7,350 0.00% 0 1.6
0.1
62 آکنتور 46,567 0.00% 0 1.2
0.0
63 خبهمن2 25,200 0.00% 0 0
0.0
64 بفجر 28,070 0.00% 0 1
0.0
65 شنفت 68,140 0.00% 0 1.1
0.0
66 جوین 5,035 0.00% 0 0.6
0.0
67 ریشمک 56,609 0.00% 0 1.4
0.0
68 شپارس 21,960 0.00% 0 1.1
0.0
69 کنیلو 1,000 0.00% 0 0.7
0.0
70 ما 8,380 0.00% 0 1.5
0.0
71 فرآور 34,580 0.00% 0 1.2
0.0
72 دحاوی 12,532 0.00% 0 1.1
0.0
73 ساراب 12,790 0.00% 0 1.1
0.0
74 شفارا 5,602 0.00% 0 0.9
0.0
75 گشان 52,871 0.00% 0 0.9
0.0
76 کالا 45,670 0.00% 0 1
0.0
77 رکیش 25,940 0.00% 0 1.3
0.0
78 فاهواز 16,508 0.00% 0 1.2
0.0
79 دلقما 28,750 0.00% 0 1.2
0.0
80 خپویش 47,060 0.00% 0 1.3
0.0
81 فبیرا 3,616 0.00% 0 0.8
0.0
82 کاسپین 28,260 0.00% 0 1
0.0
83 پارتا 70,420 0.00% 0 1.2
0.0
84 خزامیا 9,350 0.00% 0 1
0.0
85 وسلرستا 900 0.00% 0 1
0.0
86 تشتاد 17,978 0.00% 0 1.2
0.0
87 کفپارس 5,270 0.00% 0 1
0.0
88 چدن 33,350 0.00% 0 1.3
0.0
89 ساروج 24,067 0.00% 0 1.2
0.0
90 خصدرا 3,825 0.00% 0 0.9
0.0
91 غبشهر 25,510 0.00% 0 1
0.0
92 جهرم 2,322 0.00% 0 0.8
0.0
93 وپخش 120,000 0.00% 0 1
0.0
94 وسنا 22,493 0.00% 0 1.1
0.0
95 دی 30,818 0.00% 0 1.3
0.0
96 بمپنا 94,829 0.00% 0 0.9
0.0
97 وتعاون 8,644 0.00% 0 1.2
0.0
98 فسا 2,166 0.00% 0 0.8
0.0
99 وپترو 17,330 0.00% 0 1
0.0
100 ولتجار 10,257 0.00% 0 1.1
0.0
101 بزاگرس 8,801 0.00% 0 0.9
0.0
102 حسیر 17,546 0.00% 0 1
0.0
103 وبملت 3,950 0.00% 0 1.1
0.0
104 کنور 43,080 0.00% 0 1.2
0.0
105 کترام 52,790 0.00% 0 1.5
0.0
106 وصندوق 12,910 0.00% 0 1
0.0
107 وساخت 60,750 0.00% 0 1.3
0.0
108 وهنر 6,027 0.00% 0 1
0.0
109 فارس 10,060 0.00% 0 1.1
0.0
110 زشریف 26,552 0.00% 0 1
0.0
111 زنجان 11,427 0.00% 0 1.5
0.0
112 وملی 235,830 0.00% 0 0.9
0.0
113 حسینا 72,559 0.00% 0 1.4
0.0
114 خبازرس 34,124 0.00% 0 1.6
0.0
115 ومعادن 10,890 0.00% 0 1
0.0
116 اتکام 6,723 0.00% 0 1
0.0
117 ثرود 13,666 0.00% 0 1
0.0
118 داراب 2,548 0.00% 0 1
0.0
119 دکیمی 28,110 0.00% 0 1.1
0.0
120 سباقر 18,804 0.00% 0 1.2
0.0
121 غدشت 262,400 0.00% 0 1.3
0.0
122 سخاش 137,440 0.00% 0 1.5
0.0
123 خگستر 2,950 0.00% 0 0.8
0.0
124 دسبحا 20,430 0.00% 0 1.2
0.0
125 کهرام 90,187 0.00% 0 1.8
0.0
126 شپنا 9,810 0.00% 0 0.9
0.0
127 سرود 17,290 0.00% 0 1.1
0.0
128 لابسا 60,070 0.00% 0 1.2
0.0
129 وبصادر 2,470 0.00% 0 1.1
0.0
130 اوان 52,216 0.00% 0 0.9
0.0
131 لازما 31,790 0.00% 0 1.1
0.0
132 وسقم 1,410 0.00% 0 1
0.0
133 کطبس 68,130 0.00% 0 1.4
0.0
134 وزمین 14,651 0.00% 0 1.2
0.0
135 فملی 10,950 0.00% 0 1.2
0.0
136 شگل 26,540 0.00% 0 0.9
0.0
137 ثقزوی 39,800 0.00% 0 1.7
0.0
138 وبانک 8,000 0.00% 0 0.9
0.0
139 هجرت 32,888 0.00% 0 1.1
0.0
140 کلوند 40,300 0.00% 0 1.2
0.0
141 وبوعلی 5,560 0.00% 0 0.9
0.0
142 سخوز 22,860 0.00% 0 1.1
0.0
143 زفکا 11,788 0.00% 0 1
0.0
144 وسزنجان 1,420 0.00% 0 1
0.0
145 دتماد 52,120 0.00% 0 1.4
0.0
146 حرهشا 69,423 0.00% 0 1.3
0.0
147 وپارس 2,940 0.00% 0 1.2
0.0
148 دسبحان 23,520 0.00% 0 1.1
0.0
149 فوکا 14,429 0.00% 0 1
0.0
150 حبندر 31,218 0.00% 0 1.1
0.0
151 خفنر 26,260 0.00% 0 1
0.0
152 شتران 8,180 0.00% 0 0.9
0.0
153 دجابر 21,910 0.00% 0 1.2
0.0
154 حتاید 29,540 0.00% 0 1.3
0.0
155 بکهنوج 2,154 0.00% 0 1.2
0.0
156 شکلر 60,930 0.00% 0 1.4
0.0
157 فولاد 10,840 0.00% 0 0.9
0.0
158 شیران 37,180 0.00% 0 1.2
0.0
159 تاپیکو 11,790 0.00% 0 1
0.0
160 مداران 25,510 0.00% 0 0.8
0.0
161 بمیلا 27,401 0.00% 0 1.3
0.0
162 بپیوند 18,271 0.00% 0 1
0.0
163 حخزر 26,663 0.00% 0 1
0.0
164 فزرین 25,351 0.00% 0 1.5
0.0
165 خپارس 6,060 0.00% 0 0.9
0.0
166 ساوه 53,958 0.00% 0 0.8
0.0
167 فن آوا 15,186 0.00% 0 1.1
0.0
168 تلیسه 4,872 0.00% 0 1.2
0.0
169 بکام 4,500 0.00% 0 0.9
0.0
170 تپکو 5,590 0.00% 0 1.9
0.0
171 ونیرو 3,190 0.00% 0 0.8
0.0
172 غزر 52,340 0.00% 0 1
0.0
173 وسمرکز 1,400 0.00% 0 1
0.0
174 سامان 11,738 0.00% 0 1.3
0.0
175 نیرو 65,920 0.00% 0 1.3
0.0
176 تبرک 19,114 0.00% 0 0.9
0.0
177 آپ 21,150 0.00% 0 0.8
0.0
178 وتجارت 2,710 0.00% 0 1.3
0.0
179 اعتلا 9,881 0.00% 0 1
0.0
180 دتوزیع 46,954 0.00% 0 1.2
0.0
181 ثتوسا 47,012 0.00% 0 1.1
0.0
182 ساروم 26,410 0.00% 0 1
0.0
183 سدور 14,770 0.00% 0 1.2
0.0
184 واحیا 188,732 0.00% 0 1.5
0.0
185 آبادا 17,090 0.00% 0 0.8
0.0
186 فسلیر 26,571 0.00% 0 1.5
0.0
187 شبندر 20,200 0.00% 0 0.9
0.0
188 وسکرشا 1,260 0.00% 0 1
0.0
189 ثاژن 10,091 0.00% 0 1
0.0
190 پارسان 18,580 0.00% 0 1
0.0
191 فجوش 1,531 0.00% 0 1.3
0.0
192 سخواف 22,267 0.00% 0 1.4
0.0
193 تنوین 5,470 0.00% 0 1
0.0
194 دکوثر 25,030 0.00% 0 1
0.0
195 کسرام 12,320 0.00% 0 1.4
0.0
196 ورازی 9,660 0.00% 0 1.8
0.0
197 قزوین 40,760 0.00% 0 1.1
0.0
198 ونوین 4,300 0.00% 0 1.1
0.0
199 رتکو 19,810 0.00% 0 0.9
0.0
200 غشصفا 35,610 0.00% 0 1
0.0
201 تملت 7,280 0.00% 0 1
0.0
202 دامین 16,500 0.00% 0 1
0.0
203 ختوقا 2,910 0.00% 0 0.8
0.0
204 سرچشمه 8,103 0.00% 0 0.8
0.0
205 بخاور 7,292 0.00% 0 1
0.0
206 وسپه 13,510 0.00% 0 1
0.0
207 بسویچ 59,230 0.00% 0 0.9
0.0
208 فخاس 28,030 0.00% 0 1
0.0
209 زکوثر 25,250 0.00% 0 1
0.0
210 وپست 23,040 0.00% 0 1.3
0.0
211 سمایه 7,730 0.00% 0 1.3
0.0
212 زشگزا 11,378 0.00% 0 1.6
0.0
213 کاصفا 1,000 0.00% 0 1.4
0.0
214 همراه 27,970 0.00% 0 0.8
0.0
215 چبسپا 1,400 0.00% 0 0.8
0.0
216 کقزوی 11,735 0.00% 0 0.9
0.0
217 خودرو 2,540 0.00% 0 1.1
0.0
218 ساینا 199,943 0.00% 0 1.4
0.0
219 کرماشا 36,780 0.00% 0 1.1
0.0
220 شوینده 37,720 0.00% 0 0.9
0.0
221 ولانا 30,390 0.00% 0 1.1
0.0
222 شفا 48,870 0.00% 0 1.1
0.0
223 تفیرو 19,100 0.00% 0 1.7
0.0
224 داسوه 38,850 0.00% 0 1
0.0
225 کاوه 17,790 0.00% 0 1.2
0.0
226 کروی 37,680 0.00% 0 1.1
0.0
227 ثاباد 51,520 0.00% 0 1.5
0.0
228 وخارزم 7,940 0.00% 0 0.9
0.0
229 وکار 3,330 0.00% 0 1.3
0.0
230 وساربیل 1,280 0.00% 0 1
0.0
231 غویتا 50,034 0.00% 0 1.2
0.0
232 سیستم 41,850 0.00% 0 1.3
0.0
233 ثاصفا 28,072 0.00% 0 1.5
0.0
234 فولاژ 18,640 0.00% 0 1.3
0.0
235 امید 9,200 0.00% 0 0.9
0.0
236 تکمبا 12,180 0.00% 0 1.1
0.0
237 سهرمز 26,040 0.00% 0 1.2
0.0
238 شبریز 24,150 0.00% 0 0.9
0.0
239 سمازن 10,820 0.00% 0 0.9
0.0
240 قجام 17,347 0.00% 0 1.8
0.0
241 لپارس 116,670 0.00% 0 0.7
0.0
242 شبهرن 58,240 0.00% 0 0.9
0.0
243 وپویا 6,379 0.00% 0 0.8
0.0
244 مارون 148,411 0.00% 0 1.3
0.0
245 اخابر 11,670 0.00% 0 1
0.0
246 شساخت 42,002 0.00% 0 0.9
0.0
247 تکنو 21,710 0.00% 0 1.1
0.0
248 شپدیس 90,570 0.00% 0 1.2
0.0
249 بهپاک 45,075 0.00% 0 1
0.0
250 دشیری 212,236 0.00% 0 1.2
0.0
251 فایرا 21,060 0.00% 0 1.2
0.0
252 دکپسول 43,890 0.00% 0 1.1
0.0
253 سقاین 60,450 0.00% 0 1.1
0.0
254 ثشاهد 20,430 0.00% 0 0.8
0.0
255 دبالک 24,509 0.00% 0 1.2
0.0
256 وآوا 9,883 0.00% 0 1.2
0.0
257 پارسیان 12,010 0.00% 0 1.1
0.0
258 فسازان 36,160 0.00% 0 1.1
0.0
259 غگرجی 26,740 0.00% 0 1.3
0.0
260 وغدیر 10,360 0.00% 0 0.9
0.0
261 غشان 8,390 0.00% 0 0.9
0.0
262 ثعتما 58,237 0.00% 0 1.6
0.0
263 پترول 10,000 0.00% 0 1.2
0.0
264 فلوله 23,820 0.00% 0 0.9
0.0
265 معیار 40,288 0.00% 0 1.2
0.0
266 وسبوشهر 1,260 0.00% 0 1
0.0
267 کخاک 52,300 0.00% 0 1.4
0.0
268 خلنت 135,410 0.00% 0 1.2
0.0
269 ومهان 13,038 0.00% 0 0.9
0.0
270 فباهنر 53,920 0.00% 0 1.1
0.0
271 غشاذر 28,630 0.00% 0 0.9
0.0
272 دماوند 53,318 0.00% 0 0.9
0.0
273 خاهن 40,060 0.00% 0 1.4
0.0
274 لخانه 49,512 0.00% 0 1.2
0.0
275 غشهد 7,880 0.00% 0 0.8
0.0
276 سمتاز 32,374 0.00% 0 1.1
0.0
277 خمحرکه 5,460 0.00% 0 0.8
0.0
278 کبافق 55,410 0.00% 0 1.5
0.0
279 کرازی 35,730 0.00% 0 1.4
0.0
280 کگاز 20,490 0.00% 0 0.9
0.0
281 کایتا 9,279 0.00% 0 1.3
0.0
282 فالوم 43,730 0.00% 0 1.4
0.0
283 ونیکی 13,820 0.00% 0 1.5
0.0
284 سشمال 10,820 0.00% 0 0.9
0.0
285 شتوکا 76,009 0.00% 0 1.4
0.0
286 زدشت 36,883 0.00% 0 1.2
0.0
287 لبوتان 87,570 0.00% 0 1.3
0.0
288 ثفارس 13,790 0.00% 0 0.8
0.0
289 وتوسم 10,750 0.00% 0 1
0.0
290 شپاس 21,772 0.00% 0 1
0.0
291 چکارم 2,399 0.00% 0 1.8
0.0
292 رانفور 27,800 0.00% 0 0.9
0.0
293 غگلپا 73,012 0.00% 0 1
0.0
294 حتوکا 44,070 0.00% 0 1.5
0.0
295 شیراز 52,000 0.00% 0 1.1
0.0
296 دزهراوی 10,590 0.00% 0 0.7
0.0
297 گکیش 78,145 0.00% 0 1.4
0.0
298 کحافظ 14,630 0.00% 0 1
0.0
299 پاکشو 84,870 0.00% 0 1.4
0.0
300 دپارس 93,030 0.00% 0 1.1
0.0
301 شپاکسا 33,760 0.00% 0 1
0.0
302 فجام 10,900 0.00% 0 1.1
0.0
303 شگویا 9,657 0.00% 0 0.8
0.0
304 انرژی3 380,520 0.00% 0 1.1
0.0
305 چفیبر 15,770 0.00% 0 1.2
0.0
306 تپمپی 27,940 0.00% 0 0.9
0.0
307 ساذری 5,820 0.00% 0 1.3
0.0
308 چافست 19,420 0.00% 0 0.8
0.0
309 سکرما 18,820 0.00% 0 1.1
0.0
310 وسکهبو 1,130 0.00% 0 1
0.0
311 چکارن 4,280 0.00% 0 0.7
0.0
312 وکوثر 1,000 0.00% 0 1
0.0
313 آریان 14,632 0.00% 0 1.2
0.0
314 خودکفا 37,184 0.00% 0 1.7
0.0
315 شستان 4,027 0.00% 0 1.6
0.0
316 قثابت 64,470 0.00% 0 1
0.0
317 مادیرا 12,239 0.00% 0 0.8
0.0
318 بجهرم 3,359 0.00% 0 0.7
0.0
319 گدنا 37,983 0.00% 0 1.9
0.0
320 کلر 127,288 0.00% 0 1.2
0.0
321 حکشتی 20,650 0.00% 0 0.7
0.0
322 قشرین 19,843 0.00% 0 1
0.0
323 شجم 13,662 0.00% 0 1.2
0.0
324 سبزوا 4,505 0.00% 0 0.9
0.0
325 وحکمت 5,818 0.00% 0 1.1
0.0
326 ستران 28,290 0.00% 0 0.8
0.0
327 وامید 40,450 0.00% 0 1.2
0.0
328 واتی 11,730 0.00% 0 0.9
0.0
329 وسگلستا 1,240 0.00% 0 1
0.0
330 خاور 8,535 0.00% 0 1.3
0.0
331 شاملا 59,490 0.00% 0 1.1
0.0
332 دتولید 35,998 0.00% 0 0.9
0.0
333 کاذر 38,280 0.00% 0 1.3
0.0
334 فخوز 13,340 0.00% 0 1.2
0.0
335 شپترو 6,009 0.00% 0 0.9
0.0
336 شدوص 34,620 0.00% 0 1.2
0.0
337 شاراک 21,350 0.00% 0 1
0.0
338 دسانکو 20,201 0.00% 0 1
0.0
339 سایرا 42,208 0.00% 0 1.1
0.0
340 رمپنا 16,600 0.00% 0 0.9
0.0
341 وسیلام 1,240 0.00% 0 1
0.0
342 وشمال 88,905 0.00% 0 1.6
0.0
343 قچار 68,752 0.00% 0 2.1
0.0
344 غگل 4,210 0.00% 0 0.7
0.0
345 کماسه 59,170 0.00% 0 0.8
0.0
346 فاراک 6,530 0.00% 0 0.7
0.0
347 شتهران 7,690 0.00% 0 1.2
0.0
348 فسپا 41,970 0.00% 0 1.1
0.0
349 فبستم 793 0.00% 0 2.2
0.0
350 زپارس 135,680 0.00% 0 1.3
0.0
351 غسالم 4,780 0.00% 0 0.8
0.0
352 لکما 8,722 0.00% 0 0.8
0.0
353 فروس 5,110 0.00% 0 1.1
0.0
354 وسخراج 2,220 0.00% 0 1
0.0
355 زقیام 30,500 0.00% 0 1.1
0.0
356 ساربیل 49,810 0.00% 0 1.1
0.0
357 تاصیکو 9,290 0.00% 0 1.1
0.0
358 خکار 27,630 0.00% 0 1.3
0.0
359 والبر 16,240 0.00% 0 1
0.0
360 قمرو 30,720 0.00% 0 1
0.0
361 فاذر 28,050 0.00% 0 1.4
0.0
362 های وب 29,020 0.00% 0 1.1
0.0
363 ثغرب 9,236 0.00% 0 1
0.0
364 افق 83,520 0.00% 0 1.3
0.0
365 فاسمین 16,270 0.00% 0 1.2
0.0
366 بالاس 56,173 0.00% 0 1
0.0
367 فسرب 112,160 0.00% 0 1
0.0
368 غمهرا 77,850 0.00% 0 1.5
0.0
369 بشهاب 98,310 0.00% 0 1.2
0.0
370 شبصیر 100,941 0.00% 0 1.1
0.0
371 زکشت 37,243 0.00% 0 1
0.0
372 کفرا 61,220 0.00% 0 1.4
0.0
373 حفاری 10,420 0.00% 0 0.9
0.0
374 شرانل 35,909 0.00% 0 1.2
0.0
375 خاذین 5,250 0.00% 0 0.7
0.0
376 تایرا 33,760 0.00% 0 1.4
0.0
377 شرنگی 141,602 0.00% 0 1.3
0.0
378 غبهنوش 92,670 0.00% 0 1.5
0.0
379 آینده 20,875 0.00% 0 1
0.0
380 خفناور 36,985 0.00% 0 1.3
0.0
381 وساپا 7,430 0.00% 0 0.8
0.0
382 فولای 43,859 0.00% 0 1.1
0.0
383 وانصار 2,086 0.00% 0 1.1
0.0
384 ارفع 12,766 0.00% 0 1.1
0.0
385 واعتبار 7,090 0.00% 0 1.1
0.0
386 وآفری 19,623 0.00% 0 1.7
0.0
387 وسینا 3,770 0.00% 0 1
0.0
388 چکاپا 6,660 0.00% 0 1
0.0
389 لپیام 46,432 0.00% 0 1.2
0.0
390 نوین 6,679 0.00% 0 1.3
0.0
391 کمنگنز 116,500 0.00% 0 1.4
0.0
392 وجامی 13,243 0.00% 0 1.4
0.0
393 وصنا 7,480 0.00% 0 1.1
0.0
394 کوثر 23,255 0.00% 0 1.7
0.0
395 پردیس 6,520 0.00% 0 0.8
0.0
396 کی بی سی 37,369 0.00% 0 1
0.0
397 کصدف 25,489 0.00% 0 1.6
0.0
398 کگل 16,710 0.00% 0 1
0.0
399 پاسا 27,700 0.00% 0 1.2
0.0
400 پسهند 39,200 0.00% 0 0.9
0.0
401 دارو 30,420 0.00% 0 1.1
0.0
402 فرابورس 45,527 0.00% 0 1
0.0
403 خچرخش 20,600 0.00% 0 1.1
0.0
404 وتوس 25,260 0.00% 0 1.4
0.0
405 شغدیر 57,843 0.00% 0 1.4
0.0
406 غبهار 49,513 0.00% 0 1.5
0.0
407 کتوکا 29,090 0.00% 0 1.1
0.0
408 مبین 14,630 0.00% 0 0.9
0.0
409 وسالت 4,300 0.00% 0 1.3
0.0
410 فنرژی 14,891 0.00% 0 1.1
0.0
411 وپسا 3,593 0.00% 0 0.8
0.0
412 وبهمن 24,000 0.00% 0 1.3
0.0
413 ومعلم 5,897 0.00% 0 1.3
0.0
414 شسپا 26,940 0.00% 0 1.2
0.0
415 داوه 23,030 0.00% 0 0.8
0.0
416 شاوان 87,498 0.00% 0 1
0.0
417 خرینگ 67,490 0.00% 0 1.6
0.0
418 گکوثر 3,749 0.00% 0 1.2
0.0
419 افرا 49,699 0.00% 0 1.1
0.0
420 چنوپا 1 0.00% 0 0.3
0.0
421 لخزر 181,080 0.00% 0 1.2
0.0
422 شسینا 174,300 0.00% 0 2.4
0.0
423 ولملت 8,860 0.00% 0 0.8
0.0
424 غپینو 10,000 0.00% 0 1.2
0.0
425 شفن 275,780 0.00% 0 1.2
0.0
426 ثامان 22,750 0.00% 0 1
0.0
427 پکویر 18,650 0.00% 0 1.2
0.0
428 ممسنی 8,520 0.00% 0 1.9
0.0
429 خدیزل 47,249 0.00% 0 1.3
0.0
430 کفرآور 24,265 0.00% 0 1.4
0.0
431 وهور 39,333 0.00% 0 1.3
0.0
432 غشوکو 46,256 0.00% 0 1.3
0.0
433 توسعه 2,717 0.00% 0 1.4
0.0
434 مفاخر 46,267 0.00% 0 1.1
0.0
435 دتهران‌ 19,383 0.00% 0 6.4
0.0
436 پخش 36,432 0.00% 0 1
0.0
437 خکرمان 5,983 0.00% 0 0.9
0.0
438 شصدف 26,638 0.00% 0 1.6
0.0
439 میهن 5,707 0.00% 0 1
0.0
440 شسم 87,631 0.00% 0 1.3
0.0
441 ثاخت 3,960 0.00% 0 0.9
0.0
442 نمرینو 55,770 0.00% 0 1
0.0
443 ودانا 1 0.00% 0 0.5
0.0
444 مرقام 21,810 0.00% 0 0.8
0.0
445 کهمدا 13,580 0.00% 0 1
0.0
446 وآفر 1 0.00% 0 0
0.0
447 خبهمن 25,200 0.00% 0 1.5
0.0
448 تاپکیش 23,378 0.00% 0 1.6
0.0
449 حفجر 1,000 0.00% 0 0
0.0
450 فنوال 24,990 0.00% 0 0.9
0.0
451 وملت 4,346 0.00% 0 0.8
0.0
452 ثنام 19,356 0.00% 0 1.4
0.0
453 قشیر 34,579 0.00% 0 1
0.0
454 بدکو 708 0.00% 0 0.6
0.0
455 لسرما 25,920 0.00% 0 1.1
0.0
456 ونفت 18,750 0.00% 0 1.2
0.0
457 قهکمت 46,100 0.00% 0 1.1
0.0
458 کرمان 87,199 0.00% 0 1.2
0.0
459 لوتوس 12,780 0.00% 0 1.1
0.0
460 کسعدی 21,790 0.00% 0 0.9
0.0
461 زمگسا 39,000 0.00% 0 1.2
0.0
462 خریخت 4,730 0.00% 0 0.8
0.0
463 البرز 4,860 0.00% 0 1.7
0.0
464 حپارسا 40,070 0.00% 0 0.9
0.0
465 بورس 50,720 0.00% 0 1.1
0.0
466 قشهد 35,810 0.00% 0 1.1
0.0
467 ثامید 1,920 0.00% 0 0.9
0.0
468 سپرمی 8,425 0.00% 0 1
0.0
469 پدرخش 159,950 0.00% 0 1.1
0.0
470 بتک 33,844 0.00% 0 1.4
0.0
471 صبا 7,310 0.00% 0 0.9
0.0
472 غیوان 15,336 0.00% 0 1.9
0.0
473 خراسان 65,930 0.00% 0 1
0.0
474 ثپردیس 12,631 0.00% 0 0.8
0.0
475 ورنا 7,340 0.00% 0 0.8
0.0
476 وتوصا 22,040 0.00% 0 1.7
0.0
477 وسین 20,301 0.00% 0 1.4
0.0
478 ولراز 54,064 0.00% 0 2
0.0
479 کگهر 45,465 0.00% 0 1.3
0.0
480 وملل 17,036 0.00% 0 1.4
0.0
481 وصنعت 6,660 0.00% 0 0.8
0.0
482 کازرو 7,610 0.00% 0 1.6
0.0
483 قصفها 168,890 0.00% 0 1.1
0.0
484 ختراک 16,820 0.00% 0 1.1
0.0
485 جم پیلن 79,390 0.00% 0 1.1
0.0
486 غنوش 75,980 0.00% 0 1.1
0.0
487 جم 43,240 0.00% 0 1.3
0.0
488 سفاسی 17,100 0.00% 0 1.8
0.0
489 بگیلان 21,783 0.00% 0 0.9
0.0
490 فلامی 50,960 0.00% 0 1.6
0.0
491 تیپیکو 51,810 0.00% 0 1.1
0.0
492 دقاضی 51,337 0.00% 0 1.1
0.0
493 خساپا 2,100 0.00% 0 1
0.0
494 قرن 67,410 0.00% 0 1.1
0.0
495 شستا 20,580 0.00% 0 0.8
0.0
496 وبیمه 7,630 0.00% 0 1
0.0
497 شراز 96,786 0.00% 0 1.1
0.0
498 شمواد 61,294 0.00% 0 1
0.0
499 آریا 83,410 0.00% 0 1.2
0.0
500 دسینا 33,270 0.00% 0 0.9
0.0
501 رنیک 22,869 0.00% 0 0.8
0.0
502 فافزا 49,172 0.00% 0 1
0.0
503 ذوب 4,529 0.00% 0 0.9
0.0
504 سخزر 37,740 0.00% 0 1.2
0.0
505 اپرداز 25,896 0.00% 0 1
0.0
506 وتوشه 25,830 0.00% 0 1
0.0
507 برکت 20,830 0.00% 0 1.3
0.0
508 وسبحان 3,266 0.00% 0 0.9
0.0
509 سجام 12,617 0.00% 0 1.2
0.0
510 خمهر 3,100 0.00% 0 0.8
0.0
511 شخارک 43,980 0.00% 0 1.1
0.0
512 وآذر 132,230 0.00% 0 1.1
0.0
513 وسکاب 5,980 0.00% 0 1
0.0
514 تماوند 19,447 0.00% 0 1.2
0.0
515 سنوین 9,075 0.00% 0 1.1
0.0
516 کمینا 39,652 0.00% 0 0.9
0.0
517 ثعمرا 13,561 0.00% 0 0.8
0.0
518 کپارس 198,540 0.00% 0 1.9
0.0
519 سفارس 15,510 0.00% 0 0.9
0.0
520 دفرا 29,690 0.00% 0 1
0.0
521 نوری 61,420 0.00% 0 1.4
0.0
522 غپونه 21,547 0.00% 0 0.9
0.0
523 سشرق 6,370 0.00% 0 0.8
0.0
524 غفارس 13,395 0.00% 0 1.1
0.0
525 غشهداب 4,421 0.00% 0 0.8
0.0
526 سمگا 35,208 0.00% 0 1.8
0.0
527 ثمسکن 5,570 0.00% 0 0.8
0.0
528 خوساز 9,200 0.00% 0 0.8
0.0
529 وآداک 11,259 0.00% 0 1.5
0.0
530 سفانو 35,670 0.00% 0 1
0.0
531 سیتا 15,350 0.00% 0 0.8
0.0
532 کیمیا 42,006 0.00% 0 1.2
0.0
533 سیلام 9,170 0.00% 0 0.9
0.0
534 کویر 24,530 0.00% 0 1.5
0.0
535 پارس 149,220 0.00% 0 1.2
0.0
536 کابگن 5,053 0.00% 0 1.2
0.0
537 قنیشا 62,280 0.00% 0 1.1
0.0
538 قاسم 17,387 0.00% 0 1.1
0.0
539 شلرد 8,808 0.00% 0 1
0.0
540 شکربن 113,510 0.00% 0 1.3
0.0
541 گوهران 7,982 0.00% 0 0.9
0.0
542 وثنو 21,292 0.00% 0 1.3
0.0
543 وآرین 5,102 0.00% 0 1
0.0
544 وثخوز 71,378 0.00% 0 1.8
0.0
545 دعبید 28,290 0.00% 0 1
0.0
546 رفاه 10,890 0.00% 0 1.8
0.0
547 کپرور 51,894 0.00% 0 1.1
0.0
548 دابور 43,760 0.00% 0 1.1
0.0
549 ولیز 7,980 0.00% 0 0.5
0.0
550 غپآذر 65,947 0.00% 0 1
0.0
551 فجر 57,540 0.00% 0 1.2
0.0
552 ثشرق 6,880 0.00% 0 0.9
0.0
553 ختور 35,370 0.00% 0 1
0.0
554 پلوله 19,156 0.00% 0 1.2
0.0
555 دانا 8,640 0.00% 0 1.2
0.0
556 دروز 20,190 0.00% 0 1
0.0
557 وبشهر 14,780 0.00% 0 0.9
0.0
558 غچین 81,220 0.00% 0 1.4
0.0
559 هرمز 13,198 0.00% 0 1.2
0.0
560 آبین 4,864 0.00% 0 0.9
0.0
561 زاگرس 190,943 0.00% 0 1.4
0.0
562 کساپا 42,800 0.00% 0 1.6
0.0
563 غپاک 13,750 0.00% 0 1
0.0
564 ثنظام 51,114 0.00% 0 1.1
0.0
565 قیستو 560 0.00% 0 0.9
0.0
566 غالبر 14,770 0.00% 0 1
0.0
567 سپاها 8,230 0.00% 0 0.9
0.0
568 غمینو 17,222 0.00% 0 1.3
0.0
569 دشیمی 61,930 0.00% 0 1.3
0.0
570 بنیرو 19,660 0.00% 0 0.9
0.0
571 کیسون 15,271 0.00% 0 1
0.0
572 ثنوسا 16,940 0.00% 0 1.4
0.0
573 غمارگ 34,720 0.00% 0 1.1
0.0
574 شکبیر 79,851 0.00% 0 1.3
0.0
575 خمحور 66,500 0.00% 0 1.6
0.0
576 نطرین 13,297 0.00% 0 1
0.0
577 ملت 18,100 0.00% 0 1.3
0.0
578 قشکر 4,000 0.00% 0 1.1
0.0
579 ولساپا 3,830 0.00% 0 0.7
0.0
580 وخاور 11,080 0.00% 0 1.1
0.0
581 پکرمان 29,470 0.00% 0 1.2
0.0
582 ولغدر 31,120 0.00% 0 1.9
0.0
583 بنو 27,156 0.00% 0 1.5
0.0
584 دالبر 21,710 0.00% 0 0.9
0.0
585 رتاپ 6,950 0.00% 0 0.9
0.0
586 خکاوه 6,090 0.00% 0 0.9
0.0
587 کچاد 19,200 0.00% 0 1.2
0.0
588 پشاهن 7,372 0.00% 0 2.3
0.0
589 وسرمد 7,860 0.00% 0 1.2
0.0
590 قپیرا 119,150 0.00% 0 1.3
0.0
591 خکمک 42,080 0.00% 0 1.1
0.0
592 سبجنو 42,310 0.00% 0 1
0.0
593 سکرد 8,410 0.00% 0 0.8
0.0
594 وکادو 26,237 0.00% 0 1.2
0.0
595 بساما 27,308 0.00% 0 1.5
0.0
596 زگلدشت 63,370 0.00% 0 1.2
0.0
597 وگستر 21,971 0.00% 0 1.2
0.0
598 ددام 18,300 0.00% 0 0.9
0.0
599 ولبهمن 8,874 0.00% 0 0.9
0.0
600 فپنتا 505,100 0.00% 0 1.6
0.0
601 وسیزد 1,280 0.00% 0 1
0.0
602 وارس 19,667 0.00% 0 0.9
0.0
603 دلر 41,470 0.00% 0 1.1
0.0
604 ثزاگرس 51,967 0.00% 0 1.7
0.0
605 ودی 25,599 0.00% 0 1.4
0.0
606 حفارس 5,450 0.00% 0 0.7
0.0
607 فروی 64,354 0.00% 0 1.3
0.0
608 کورز 35,161 0.00% 0 4.1
0.0
609 ثباغ 21,270 0.00% 0 1.2
0.0
610 ولصنم 12,410 0.00% 0 1
0.0
611 سپ 18,520 0.00% 0 1
0.0
612 ثالوند 20,161 0.00% 0 1.2
0.0
613 وپاسار 11,380 0.00% 0 1.3
0.0
614 غگلستا 29,545 0.00% 0 1.5
0.0
615 زملارد 42,635 0.00% 0 1.1
0.0
616 زنگان 123,600 0.00% 0 0.9
0.0
617 وسپهر 10,261 0.00% 0 0.9
0.0
618 چکاوه 12,170 0.00% 0 0.8
0.0
619 کاما 19,990 0.00% 0 1.6
0.0
620 بموتو 56,910 0.00% 0 1.1
0.0
621 امین 10,440 0.00% 0 0.9
0.0
622 بترانس 3,790 0.00% 0 0.8
0.0
623 غدیس 11,520 0.00% 0 1.1
0.0
624 خعمرا 21,781 0.00% 0 1.5
0.0
625 اتکای 15,496 0.00% 0 1.6
0.0
626 خشرق 25,870 0.00% 0 1.1
0.0
627 کساوه 84,610 0.00% 0 2
0.0
628 غاذر 57,560 0.00% 0 1.6
0.0
629 دفارا 63,440 0.00% 0 0.9
0.0
630 زماهان 33,543 0.00% 0 1
0.0
631 شاروم 25,921 0.00% 0 1.5
0.0
632 ولشرق 9,505 0.00% 0 1.1
0.0
633 شفارس 54,260 0.00% 0 1.6
0.0
634 فسدید 113,465 0.00% 0 1.4
0.0
635 زبینا 47,513 0.00% 0 0.9
0.0
636 پیزد 78,750 0.00% 0 1
0.0
637 قلرست 34,600 0.00% 0 1.1
0.0
638 درازک 43,380 0.00% 0 1.2
0.0
639 پلاسک 9,660 0.00% 0 0.9
0.0
640 وشهر 6,468 0.00% 0 1.1
0.0
641 فلات 16,558 0.00% 0 0.9
0.0
642 سیمرغ 18,170 0.00% 0 0.8
0.0
643 تکشا 76,170 0.00% 0 1.3
0.0
644 وسدید 24,876 0.00% 0 1.2
0.0
645 وحافظ 79,046 0.00% 0 1.6
0.0
646 سصوفی 15,760 0.00% 0 0.9
0.0
647 سدشت 40,370 0.00% 0 1.1
0.0
648 درهآور 40,636 0.00% 0 1.1
0.0
649 دهدشت 8,527 0.00% 0 1.4
0.0
650 سهگمت 23,150 0.00% 0 1.2
0.0
651 ثبهساز 3,230 0.00% 0 0.9
0.0
652 وتوکا 12,840 0.00% 0 1.2
0.0
653 حریل 6,877 0.00% 0 1.1
0.0
654 ثتران 5,091 0.00% 0 0.8
0.0
655 شصفها 137,033 0.00% 0 1.4
0.0
656 سیدکو 6,330 0.00% 0 1
0.0
657 پرداخت 35,640 0.00% 0 1.4
0.0
658 وسخراش 1,370 0.00% 0 1
0.0
659 توریل 34,355 0.00% 0 1.3
0.0